O ŠKOLE

Škola

Charakteristika školy

Úplnost a velikost školy

Základní škola Chabařovice, příspěvková organizace, okres Ústí nad Labem (dále jen Základní škola Chabařovice) je plně organizovaná základní škola s prvním i druhým stupněm a s devíti postupnými ročníky. Většina ročníků je obsazena jen jednou třídou, někdy dochází k rozdělení třídy na dvě paralelní. Ve školním roce 2013/2014 došlo ke zcela zásadním organizačním změnám v činnosti Základní školy. Od září 2013 proběhlo sloučení Základní školy a Základní školy praktické v jeden právní subjekt. Nástupnickou organizací se stala Základní škola Chabařovice, příspěvková organizace. Sloučením škol vzniklo odloučené pracoviště v budově Husovo náměstí. Počet žáků školy se tedy pohybuje kolem 300. Vzhledem k rozsáhlé výstavbě ve spádové oblasti (Chabařovice, Přestanov) a v nejbližším okolí počet žáků v posledních letech stoupal. Kapacita školy je tři sta žáků. V případě dalšího růstu počtu žáků je k dispozici rezervní kapacita ve zmíněné druhé školní budově, kde v současnosti sídlí odloučené pracoviště.

Vybavení školy

Vybavení školy se snažíme neustále zlepšovat tak, aby škola odpovídala nárokům 21. století.

Charakteristika pedagogického sboru

Pedagogický sbor v Základní škole Chabařovice je střední velikosti, počet učitelů se pohybuje kolem třiceti a vychovatelé jsou tři. V pedagogickém sboru jsou rovnoměrně zastoupeny všechny generace. Větší část pedagogického sboru je již několik let stálá, i když každoročně dojde k výměně jednoho až dvou pedagogů. Nejčastější příčinou jsou organizační důvody, mateřská dovolená, či kvalifikovanost. Odborná a pedagogická způsobilost se drží na vysoké úrovni. Pedagogové využívají kurzů institucí pro další vzdělávání pedagogických pracovníků. V pedagogickém sboru jsou rovnoměrně zastoupeny všechny generace. Učitelé si svou odbornou úroveň zvyšují na vzdělávacích seminářích DVPP, popřípadě při seminářích celého pedagogického sboru ve škole, někteří se věnují i systematickému studiu. Několik učitelů je zaměstnáno na částečný úvazek tak, aby byla co nejlépe pokryta aprobace.

Projekty, akce, mezinárodní spolupráce

Škola se snaží pravidelně realizovat projekty, které se jí zdají smysluplné. Dlouhodobým projektem, který je realizován každoročně, je projekt Strom života (viz příloha). V projektu si žáci prvního ročníku zasadí s pomocí žáků 9. třídy strom v přírodním parku Friedrich, o který pečují po celou školní docházku a který jim zůstane připomínkou na celý život. Cílem je vytvořit u dětí pocit, že o přírodu je třeba pečovat a chránit ji. Dalším dlouhodobým projektem je Naučná stezka v přírodním parku Friedrich. Škola realizuje řadu dalších projektů, např. Evropské dny, Ochrana obyvatelstva v krizových situacích, Den Země na Friedrichu, Odpady a jejich třídění nebo Tvorba tištěného média. Všechny projekty jsou podrobněji popsány v příloze tohoto ŠVP. Škola dále pořádá také oblíbené akce jako je Pohádkový les či Akademie školy, které svou náročností a délkou přípravy mají také povahu projektu. Významným prostředkem udržování příznivého klimatu ve třídě jsou školní výlety, které realizuje 1. i 2. stupeň, škola v přírodě a lyžařský výcvik. Mezinárodní spolupráci udržujeme s partnerskou obcí Ždiar na Slovensku a německým městem Drebach.

Spolupráce s rodiči a jinými subjekty

Škola spolupracuje s rodiči oficiálně přes školskou radu, dále neformálně pomocí sdružení rodičů, které má právní subjektivitu (Sdružení dětí, rodičů a přátel školy), ve výboru má zástupce z každé třídy a podporuje zájmové a ostatní akce školy. Rodiče jsou zváni na třídní schůzky a kdykoliv po domluvě jsou jim poskytovány informace. Netradiční rodičovské schůzky jsou jednou z možností, jak přilákat rodiče k dialogu. Společný zájem rodičů pak vede k snadnějšímu naplňování určitých představ a cílů školy a rodičů. Pro děti a rodiče jsou také pořádány tradiční

akce a setkání v podobě školní akademie, loučení se školním rokem, školní ples, škola v přírodě nebo lyžařský kurz. Rodiče jsou dále informováni formou internetových stránek. Škola spolupracuje s městem Chabařovice, s tříčlennou školskou radou a školskými poradenskými zařízeními. S informačním střediskem Mikroregionu Milada spolupracuje na různých projektech při získávání finančních prostředků Spolupráce na velmi dobré úrovni je s občanským sdružením (dále jen OS) rodičů a přátel školy, OS Sportovní rybolov Chabařovice, OS Sdružení dobrovolných hasičů, místními sportovními organizacemi, ostatními neziskovými organizacemi a místními podnikateli.

Umístění školy a charakteristika žáků

Škola je umístěna na okraji malého města jako jediná základní škola. Budovu obklopují velké plochy pro volný pohyb dětí, sportování či pěstování rostlin. V blízkosti školy je přírodní park Friedrich, přírodní koupaliště s areálem pro různé činnosti, sportovní areál, sportovní hala, kulturní dům a přírodní plochy luk, lesů a rybníků. Složení žáků je vyvážené. Školu navštěvuje část žáků nadaných, část žáků průměrných i slabších. Agresivita a patologické jevy se vyskytují mezi dětmi spíše ojediněle.

Historie školy

S rozvojem města a růstem obyvatelstva se po roce 1850 začaly objevovat problémy s umístěním dětí do školních zařízení. V roce 1874 se tři třídy učily v místních hostincích. Roku 1875 rozhodla městská rada o stavbě nové školy, která byla otevřena v následujícím roce.

Ve městě bylo r. 1894 zahájeno vyučování v německé chlapecké škole a v r. 1904 i v dívčí německé měšťanské škole. V období okupace byly obě školy sloučeny.

Koncem 19. století zesílily snahy chabařovické české menšiny o zřízení samostatné české školy. Po třech zamítnutých žádostech byla r. 1910 otevřena jednotřídní soukromá česká škola pod patronací Národní jednoty severočeské. Ke škole patřila i školka pro české děti předškolního věku. Do roku 1918 byla česká škola pouze v Ústí nad Labem, Krásném Březně a v Chabařovicích.

Tradice českého školství pokračovala dokončením budovy „Jubilejní“ obecné a měšťanské školy v r. 1928 (současné sídlo ZŠ). Přes četné peripetie, jimiž prošlo město Chabařovice (ohrožené světovými válkami, událostmi r. 1968, hrozba zániku města kvůli důlní těžbě), se obec i škola úspěšně rozvíjí.

Vzdělávání a potřebám žáků je k dispozici knihovna, počítačová učebna i odborné pracovny. Mimo hlavní vyučovací předměty zajišťuje škola činnost školní družiny, podporuje práci v zájmových kroužcích.

Přes poměrně bohatou historii trvání se naše škola ubírá kupředu, ať se to týká vyučovacích metod, využití moderní techniky ve vyučování, ale i co nejintenzivnější komunikace s rodiči.

TOP });