ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ

Škola

Školní poradenské pracoviště

Standardní činnosti školního poradenského pracoviště

Standardní činnosti poradenských pracovníků školy zahrnují služby, které jsou poskytovány žákům, jejich zákonným zástupcům a pedagogickým pracovníkům. Podmínkou pro poskytnutí školní poradenské služby nezletilému žákovi je informovaný souhlas jeho zákonných zástupců. Souhlasu zákonného zástupce není třeba v případech, kdy je ohroženo duševní nebo tělesné zdraví žáka nebo osob v jeho okolí a v případech, kdy soud požádá o psychologické vyšetření žáka.

Cíle školského poradenského pracoviště

  • pracovat se všemi subjekty školy a vytvořit tak širokou základnu primární prevence školní neúspěšnosti a sociálně nežádoucích jevů,
  • sledovat účinnost preventivních programů aplikovaných školou a vytvořit metodické zázemí pro jejich vytváření a realizaci,
  • vést do škole koncepci kariérového poradenství,
  • poskytovat podmínky a rozšiřovat možnosti integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných,
  • budovat příznivé sociální klima pro integraci kulturních odlišností a přijímání sociálních odlišností na škole,
  • posilovat průběžnou a dlouhodobou péči o žáky s neprospěchem a vytvořit předpoklady pro jeho snižování,
  • prohlubovat včasnou intervenci při aktuálních problémech u jednotlivých žáků a třídních kolektivů,
  • poskytovat metodickou podporu učitelům při aplikaci psychologických a speciálně pedagogických aspektů vzdělávání do školních vzdělávacích programů,
  • prohlubovat a zlepšovat spolupráci a komunikaci mezi školou a rodiči,
  • integrovat poradenské služby poskytované školou se službami školských poradenských zařízení (zejm. pedagogicko-psychologické poradny, speciálně pedagogická centra, střediska výchovné péče) a s úřady práce.

Na naší škole tuto činnost vykonává:

Mgr. Dagmar Brožová

zástupce ředitele školy

Mgr. Jiří Morávek

výchovný poradce pro 2. stupeň

Mgr. Milena Tourková

výchovný poradce pro 1. stupeň

Mgr. et Mgr. Sylva Přikrylová

školní metodik prevence, školní speciální pedagog. -logopedie, surdopedie

Mgr. Jiří Morávek

kariérní poradce

Konzultační hodiny lze sjednat po telefonické domluvě.

TOP });