PROJEKTY

Škola

Projekty

Zdokonalení infrastruktury školy – vytvoření prostor umožňujících rozvoj klíčových kompetencí pro přírodní, technické a řemeslné obory

reg. číslo: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_063/0003957

Projekt je zaměřen na rekonstrukci multimediální učebny a učebny přírodních věd. V rámci bezbariérovosti školy bude instalována schodišťová plošina a vybudováno WC. Vedlejší aktivitou bude úprava zeleně a venkovní prostranství s informačními tabulemi. Modernizace učeben bude mít vazbu na klíčové kompetence přírodní vědy a práce s digitálními technologiemi. Cílem je vybudování moderních učeben, díky kterým budou žáci moci rozvíjet své dovednosti a v budoucnu budou mít větší uplatnění na trhu práce.

Dotace:            6 060 766,70,- Kč

Vlastní zdroje:  758 118,53,- Kč

Celkem:            6 818 885,23,- Kč

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Název projektu: Vytvoření prostoru pro rozvoj kompetencí v technických oborech, přírodních
vědách, jazykové výchově a konektivita
Registrační číslo: CZ.06.2.67/0.0/0.0/19_116/0013165
V rámci projektu budou vybaveny odborné učebny - přírodopis, dílny a cizí jazyky, jejichž stav je nyní
nevyhovující pro potřeby moderní výuky. Modernizace učeben poskytne žákům vhodné podmínky
nutné k moderním způsobům vzdělávání, dojde ke zkvalitnění výuky na škole. Vybavení školy
nejmodernější technologií s ohledem na současné trendy, zvýší kvalitu vzdělávání, což se pozitivně
odrazí při uplatnění žáků na trhu práce. Dále dojde k zajištění vnitřní konektivity školy a připojení
k internetu.
Dotace: 4 235 674,25,- Kč
Spoluúčast: 470 630,48,- Kč
Celkem: 4 706 304,73,- Kč
Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Moudrá sova

Registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0007543

Datum zahájení: 1.9.2017
Datum ukončení: 31.8.2019

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Projekt je zaměřen na osobnostně profesní rozvoj pedagogů a společné vzdělávání dětí a žáků.

Registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013867

Datum zahájení: 1. 9. 2019
Datum ukončení: 31. 8.  2021

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Projekt je zaměřen na personální podporu, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, aktivity rozvíjející ICT, spolupráci s veřejností.

Zapojili jsme se do pětiletého projektu Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi

V souvislosti s novelou školského zákona (č. 82/2015 Sb.) jsou i na naši školu kladeny vysoké nároky ohledně zajištění rovného přístupu ke vzdělávání všech dětí, žáků a studentů tak, aby byl plně využit potenciál každého jedince a zároveň nedocházelo ke snižování nároků žádné skupiny. Z tohoto důvodu jsme se rozhodli stát se jednou z 336 škol zapojených do projektu Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi, který realizuje Národní institut pro další vzdělávání (NIDV).

 

Benefity pro naši školu

Díky projektu bezplatně získáme:

  • kurz pro vedení školy určený řediteli a jeho zástupci, který proběhne ve skupině 10 vybraných vedoucích pracovníků škol z kraje,
  • kurz základní přípravy zaměřený na praktické informace z oblasti inkluzivního vzdělávání,
  • vyhodnocování inkluzivních podmínek a procesů v naší škole,
  • podporu při nastavení služeb v rámci našeho školního poradenského pracoviště.

Zároveň se staneme součástí krajské sítě podpořených škol a školských zařízení, se kterými navážeme užší spolupráci prostřednictvím výměny zkušeností a příkladů dobré praxe, například formou odborných stáží.

Centra podpory školám v oblasti společného vzdělávání

V každém kraji vznikla při krajských pracovištích NIDV Centra podpory školám v oblasti společného vzdělávání, která poskytují konzultace a poradenství nejen školám a školským zařízením, ale i zájemcům z širší veřejnosti.

Motivační semináře

V návaznosti na aktivity center podpory budou probíhat také informační semináře pro odbornou i laickou veřejnost. Jejich cílem je sdílet zkušenosti se zaváděním inkluzivního vzdělávání na konkrétních školách v kraji, rozšířit vhled do této problematiky i pro širokou rodičovskou veřejnost a diskutovat nad konkrétními problémy a tématy.

 

Projekt Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi (registr. číslo: CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_020/0004015) je spolufinancován EU. Prohloubením kompetencí pedagogů a řídících pracovníků škol cílí projekt na zvýšení dostupnosti kvalitního vzdělání pro žáky a studenty se speciálními vzdělávacími potřebami, a tím směřuje i k naplnění specifického cíle 3: Podpora společného vzdělávání Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV).

www.nidv.cz

TOP });